���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 09:48

��������� ������ ����� ��������� ��-������

�����, 14 ������. � ������� 2008 ���� � �������� �� ���� ��������������� �������� ����� ������� 33 �����������. ��� �������� �����-����� �������� �������������, ����� ��������� ������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ���� ���� ��������.

� ����� � ��������� ������ ������� ������� � ������� ��������� �������� ������ ���������, � ���������, � ������ ������� ������� ��������� � ������������� ������� �������, ����������� � �����-������.

�������� ������� �������, �� ���� ����� ������������ �������� � �������� ���� ��������� �����������, ������������� �� ������������ �������, � ������������� ������������ ���������. ���������������� ����������� ����� ��������� ��������������� ������� ���������� � �������� �� ���������������, ������ ����� � ������ �� �� �������, � ������������ ��������� ������ ���������� ����������� ��������� � ������������� �� ������� ������� ���������.

��������������, ��� � 33 ������������ ����� ������������� ����� 1 ���. 600 �������, ������� �������� �� ��������������� �������� � �������� �������� ���������� «������������».

������������� ������� ��������� �� ����� 2009 ����.

����� ��������

16.11.2007

17:11 ����������� �� ����� ������� �� ������

17:05 ������ ���������� �������� � �������� �� ���������������

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (5)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (2)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

�������@Mail.ru ������ �����������