���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 10:09

����� ������� � ����������� ������ �� ��������

���������, 14 ������. � ������� ������� ��������� ���������� ��������� ������� ���������� ��������� �� ����� ����������� �������, ������������ ��������� � ���������� ��������� ����������� ������ �����, �������� �����-����� ������������� ����������.

��� �������� � �����-������, � ������� ��������� ������ �������� �������� ������� � ���������� ��������� �������� ������������ ������������ ������ � ������������ ���������� ��������� �� ����� ����������� �������, ������������ ��������� � ���������� ����������� ��������� �������� �� ������� «� ���� ���������� ��������������� �������� � ������� ������ ��������� � ���������� �� ����� ������������, ���������� ��������� � ���������������� ����� � ��������� ���������� ���������, ����������� � �������� ������������ ������������ ������», ������� � �������������� ����������� � ����� ���, ��������� ����������� ����������, � ����� ������� �� ���������� ���������� ���������������� ������������ ����� �������� � ����������-�����������.

� ���������� ��������� �������� ��� ������ � �������� �� �������� ������������ � �������������������� ������������ ������������ ������������ ������ ����� ������ ������� ����������� ������������� ���������� ���������� ��������� � ��� ��������� ���������.

� ���� �������� ����������� ����������� ������ ���������� ��������������� �������� � ������� ������ ��������� � ���������� �� ������������ �������� ���������� � ������������ ���������, � ����� ���������������� ����� � ��������� ��, �������� � ������ ������������ ������������ ������, �������� � �����-������ ��� ������.

����� ��������

16.11.2007

17:11 ����������� �� ����� ������� �� ������

17:05 ������ ���������� �������� � �������� �� ���������������

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (5)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (2)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

�������@Mail.ru ������ �����������