���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 10:51

��������� ������ ������� ��� ���� ������ ����

�����, 14 ������. ���������� ������������� ������� ��� ��������, ��� ��������� ������ ������� ������ ���� �� �������� ����. �� ����, ��� �������� �����-����� ���������� �������������, ������ �� �����-����������� ����������� ������������ ������������� ��������� ������� — ����� ������������ ��������� ��������� � �������������� ������� ���������.

� ������ ���������� ������������� ������� 37 ����������� ��� ��������� 42 ��������� ��������, ��������� ���� ���������� 3,3 ���� ������ ��������� ��������. ��������� 149 ��������� ��������� �� ����� ����� 870 ��� ������ – ��� �������� ������������ �� ���������� �������-����������� �����.

����� ����, 4 ���. 300 ���������� ������ ��������� �������� �������� ������� �� ����� ����� 482 ��� ������. ����� �������, ��� ���������� ���������, � �������� ��������� ������� ���������� ����� 4,5 ���� ������.

�� ������� ������������ ������� � ������� ���������� 740 ����� ���������� �������� ����¬���� �����, 149 ����� ��������� ������.

����� ��������� ������� ���� ������� ������������ ��������� ����������� � ������������ ������� ������������ �����, � ����� «������������������ ������ ��� �� ��������������».

��������� �� ����:

13.11.2007 18:05 �� �������� ��� ��������� ������� ��������� 11 ���� ������

12.11.2007 21:21 ������������ ���������������� �������� �� �������� ����� 680 ����� ���� �����

12.11.2007 15:54 ����������� ���������� ������� ����������� �� ��������

09.11.2007 16:21 ������ ������ ����� �������������� ������ ������������

07.11.2007 14:42 ������: �������� ��������� ���������� �������� ��������

����� ��������

16.11.2007

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (1)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (1)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

14:36 ��������� ��������� ���� ��������������� ������

14:23 �����: ������� IV ������ �������� ������� ������������� (1)

�������@Mail.ru ������ �����������