���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 11:10

����������� ��������� ������� 22 ���� ������� �� �������� �������

���������, 14 ������. � �������� ���� ������� �������� �� ����� �������� ������� � ������������� ������. ��� �������� �����-����� ��������� �����������, 33-������ ���������, ���������� �������� � ���������� ������� ����� ���� ������� ����������� ������, ���������� � 22 ����� ������� �������� ������.

�� ���������� �����-������, �������� ������ �������, ������������ � ���� �������� �������������� ������, ������ �� ����� 28-������ �������� 19 ������ 2001 ������� �� ���������� «����» �� ���������� ������ � ����� ���������� ������� ����� � �������.

� ���� ��������� �����������, ��� 21 ������ � ��������� ����� ���� ����� ������ �������� � ����� �����������, ��������������� �� ������ ���������� ��� ����. �������� ������ ����������, ������������ ����� ��������, �������� �� ����, ��� ������ �� ������ ������� �, �������� ����������� ������������� �������� �������, ������� ����� �� �������� ���� ��������, ��� ��������, �������� �� ������ ����� � ������ �� ���������� �����������.

� ����� � ����������� ���������������� ������������ �������������� ������ ����������� ������� ����� �������� �� ���������� ������� ����� �������� �������� ������� 1973 ���� �������� ���� ����������� ��������� �� ��.105 �.1 �� �� («�������� �� ������ ������������� ���������»). ��� ����-�������� ��������� � �������.

��������� �� ����:

13.11.2007 20:08 � ��������� �������� �������� � ����������� ���� ������� �������� �� �����

13.11.2007 16:58 ��������� ��������� �������� �������� 9 ��� � �������

12.11.2007 13:11 ����������� ����� ������� ���� �� �������� ���������� «����� ������»

11.11.2007 13:51 19-������ ���������� ���� ����� �� 5 �������

09.11.2007 15:00 ����� ��������� ����������� ����� ������

����� ��������

16.11.2007

17:11 ����������� �� ����� ������� �� ������

17:05 ������ ���������� �������� � �������� �� ���������������

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (5)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (2)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

�������@Mail.ru ������ �����������