���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 13:14

������ ����������� � ��������� � ������ �������� «����-������»

���, 14 ������. � ������� �������� ��� ������� ����� �������������� �������������� �������� «����-������ — 2007». �� ���� ������� ������������ �� ������� � ��� ��������� ����� «�������� ����������� �����������» �������� ������ � ��������� �������� ������� �������, �������� �������������� �� «�������-���������» � �����-������ ����� �������.

����� �������� �� ����������� «���������������� � ��������������� �����������» ������ �������� � ��� � ����� 2008 ����. �����������, ��� � ������������ ������ ������� ����� 200 ��������������� �� �������� ������.

«�� ����, ��� ���� ���� ���������� � ����������� ����������. � ������� ������������� � ���� ���� � �������� ��� �� ������ ���, � ��� ����� ��������», — ������� �� ������� �������� ������. �� ��� ������, «��� — ��������, ������ �����, � ������� ������ �������� «����-������» ����� ������������� �����».

������� ������� � ���� ������� � ���������� �������, ��� «����������� ����������� ����� ������ �������������, �� �������� ��� ������� ����� ������», � ����������, ��� ��������� ��������� ������� «�������» — ���� �� �������� ����������.

����� �������� ���������, ��� «��������� �� ����������» ��� ��������� �� ������������.

����� ��������

16.11.2007

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (1)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (1)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

14:36 ��������� ��������� ���� ��������������� ������

14:23 �����: ������� IV ������ �������� ������� ������������� (1)

�������@Mail.ru ������ �����������