���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 13:55

�������� ��� �������� ������� ���������� � ������ �����

������, 14 ������. ��� «�������� ���» �������� ������� ���������� � ������� ������-������� ��������� ��������. �� ���� �������� �����-������ ��������������.

� �����-������ �������� ��������, ��� ��� ����������� ������� ���������� � ���� ��� � �������� ��������� ����������, ���������� ���� ������������ ����������� ������ �� ���������� �������� � ��������� � ������������� ��������������� ������������. �� ��������� �� ������ �������� ���� ��� � ����������� �������� ����� �������� ����������� ���������, � ������� ����� ������������� ���������������������, �������������, ��� «��� ������», ��� ������� ����� � ���.

�������� ���� �����������, ����������� ��� ����������� �������������� ��������������� ������������ ��� «�������� ���» � ������ ������, ��� ��������� ��� ������ 2006 ����, ����� ����� ��������� ����������� ������������� ������. ����� ��������� ���������� ��������� �������� ���������������� ������������ �������������� �������� � 2007 ���� ���������� ����� 2,7 ���� ������.

� ��������� ������ ��� ��������������� ��������������� ����������� �� ������� � ���������� ������������ � ���� ���������. � ���� �������� ������ ��������� ��������, ����������� �������� ��� � ���������, ����������� � ����������� �������� ��������� ����������� ������ 10 �������������� � 5 ����������� ������, � ����� 14 ��������������. ����� ���� ���� ���������� 65 �� �������� �����, ��� �� 15 �� ������ �������� �����������. � ������������ � ������������ �������� ������������ ������� 2 ������ � 1 �����������.

����� ����, ��� ���������� � �����-������, ��������� ��������� ���������� � ���� � � ��� «������������ ����������������� ��������» — 100-���������� �������� �������� �������� ���, ������� �������� �� ��������������� ������������ ����� �������. ����� ���� ��������� ����������� ������� 1 ������������ � 3 �������������� ������, 4 ���������������� � 53 �� ����������. ��������� ������ ��������� � ����������� ���������� ������ � ��������. ����� �� ������ ��������� � ���������������� ��������������� ������������ � 2007 ���� �� ���������� ���������� ���� ��������� ������� 850 ��������� ������.

��� �� ������ ������������� ������ �� ���� �������� �������� ��� ���� ������������ ���������������� ������ ���������� �������, ������� ����� ������������ � ������ ������ ����������. � ������ ������ ������ ������ �������� �������� ������� �� 35%, ���� — �� 72%.

����� ��������

16.11.2007

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (1)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (1)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

14:36 ��������� ��������� ���� ��������������� ������

14:23 �����: ������� IV ������ �������� ������� ������������� (1)

�������@Mail.ru ������ �����������