���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 14/11/2007, ������� ��������� 14:35

� �������� � ����� ���� ��������� �����

�������, 14 ������. � �������� � �������� ������ ���� �� ����� ������������� ��������� �����, �������� �� «�������-���������» � �����-������ �� ��� �� �� ����������� �������.

�� ��������������� ������, � 11.18 � �������� �� ��������� ����� 5-�� �������� ������ ���� ��������� ������� ���, ������� �����.

������� � ����� ������� ��������� ��������� ������ ��������. ���������� � ���, ��� ������������ � ���������� ������������ ���, ��� ���������� � �������. ����� ��������� ����� �� ����������� ������� ������ ������ � ����� ������ ������� 9 �������� ��������. ���������� � ����� ������� � 11.50.

�������� �� ����� ������ �������� ����������� ���������, ������� ������ ��������� ����� 70 ��. �. ����� ������� ����� �������� ���������� ������ ���� � �������� �������.

�� ������ ������������, ��� ����, ��� � ���������� ������������ ����� �� ��������� – ���������� �����������. �������� ������ ��������� ������ ����������� ���������� �������� ���������� ��� ������ �� ����������� ������� ��������� �������� �������. «��������� ������ ����������� � ���, ��� �� ������� ������ ������� ������, ����������� ������� ���������� ���������������� �������� � ����� ��. ����� ���, ������� ������������� ������� �������, ��� ������ ������ ����� ������� � � ��� ���», — ������� ��.

������ �� ����� �������� ������ ��������, ������������� �������� �����������, � ����� ��� � �����������. ������ ������� � ����������� ������������� ���������������.

����� ��������

16.11.2007

16:57 «��������» �������� ������� ����� ���� �� 21%

16:49 ������ ������� ���� ������ �������� �����

16:33 ����� ���� ������� �������� ���� �� ������������� �������������� (1)

16:20 ����������: ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���� (1)

15:50 �� ����������� ��� ����������� ��������

15:43 ����� �������� ��� ������ ������� �� ���

15:30 ���������: � ������� ���������� ��������� � �������������������

15:17 �������� ������������ �� �������� ������� IV ������ ������� «4»

15:15 ����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �� ������� ���

15:14 ��������: ������� IV ������ ��������� ������ � ������������� �����

15:13 ��� �������: ������ ������� IV ������ ��������� �������

14:57 ��������� �� «��������» �������� �� ���� ��������

14:48 ������: ������� ��������� �� �������� ���������

14:36 ��������� ��������� ���� ��������������� ������

14:23 �����: ������� IV ������ �������� ������� ������������� (1)

�������@Mail.ru ������ �����������