���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 30/11/2007, ������� ��������� 16:56

����� �������� ������������ � ���������� � ����� �� ������������� ��������

�������, 30 ������. ������������� �������� ����� �������������� �������� �� ������������� �������� � ���� ���������� ����������� �� ������� ��������� � ��������������� ���� �� �� V ������ � ����������� ��������� ���� IV ������ 2 �������. �� ���� �������� �����-������ ����� ������.

�� ������ ����������� ����� ������������� ������ �� ��������� ����� ����������, � ���� ���������� ������� �� ������������� �������� �������� � �������� ����� ��������������� �������� �������, ����������, ���������� ���������, ������������� �������, ������������ ������.

«���� ����������� ��������� ���������� � ������� �� «����������������» �� ������ �������», — �������� �������� �������������. ��������� � ���������� ����������� ��������� � ����.

«����� �������������� ������ � ��������� ��������������� ���������� �������������� �� ������������ ����������� �������� ������� �� ������, ����������� �� ������������� ��������», — ���������� ����������.

� ���� ���������� ������� ����������� ��������� ���������� ��������� ������������� ����� ������������ �������� �� ��������� �� ������������� ��������.

��������� �� ����:

30.11.2007 16:23 ���������� ������������� �������� �������� �������� ���

30.11.2007 15:59 ������ ��������� ����� ������� ������ � ����

30.11.2007 15:16 �� ����� � ����������� ��������� ���� ������� ���� ������

30.11.2007 14:55 ���������� �� ����� ������� ����� �������� (1)

30.11.2007 14:37 ������������� ��������� �� ��������� ���� � ������������� ��������

30.11.2007 13:31 ����������� ����� �� ���������� �������� ������������ �������

����� ��������

01.12.2007

13:56 ����������� ����� � �������� ��������� ���������� «�� ������ ����»

13:49 � ������-��� �������� �������� ������������ �������� ������ ����

13:35 ������������� ������� �������� 334 ���������� ������ ������

13:23 � ����� ����� ��������� ����������� ��������

12:38 � �������� ������� ��� �����

12:17 Fiat ��������� �� ������������ «��������»

12:10 ���������� ��������� ������� ������� ��� �������

11:46 ������ �������� ������ ������ �������� � ��������

11:35 ��������� ������� ������������ � 30 ��������� ��

10:46 ���������� «��������» �������� �������� «��������� ����������»

10:32 ��������� � ������ ����� ��������� ����������� ������

10:26 ��������� �������� � ������ �������� ��������� ���

30.11.2007

20:51 � ��������� ������� ������� ����

20:40 ��� ��� �������� �� ������� ������� ������ ����� �������� ���

20:23 � ��������� ����������� ������

�������@Mail.ru ������ �����������