���������

������ ���� ������ ����������������

ucheba.ru
����: ucheba.ru

������ ��� ������
� ��������
���������� �����
�������� ����������� (101)

���������� �������������� ��� � ��������� ������� ���� ������������ ������������ – ������ ����� ������� ���� ���������� ������� � ������� II ������ ����� ���������������� ������, �� ������� ������ ����-������� � �������� � ���������� ������� �������� �������� �����, ���������� � ������ ����������� ������.

������������� �������������� ����� � ������ ����� ������������������� �� ������� ������. � ���� ��������� ��������������� ������� ������� «�» ���������, ����� �������, ���� �� �����, � ��������� 4 ���� (� ������, �����������, ������ ��������� �� �������), ����������� ����� ��������� �������� �������� ���������� ���������.

��������� �������������� ����� ������ �� ����� �������� – ����� �������� ����������, ��������������, ���������� � ���������. � ����� ������� ������������� ����� ���������, ����������� ������� ������ ������ ���������� � ������������ � ������������� ����� ��������������� �����.

����� ���������, ��� ���� ���������������� ��� ��������� � ������ 2007 ���� � �������� ����� ������� ������ ����� ��������� � ������������ ��������� ������������� ��������������, ������ ������ �� �������������� ��������� � �������� ���. ������� ��� �����, ���������� ����: ������� �������� ����� �� ���������� � ������: � ��� ������ ����� 4 ��� �������, ���������� �� 50 ���. �����������, � �� ������ ������������ ��� ������ ������ ���������� ��������� — ����� ��������-��������������� ���������. 
��� ����� ������ ������������ ����� ������ �������, ���� ������������� ����� � ������������� «�������������», �������� ���� ����������� ����������� — «� ������������ ��������� ����������� �������». �� ����, ���� ������� ����������� ��������� �������� �������, � ����� ���������� ��������� �������� ��������������� �������� �� ��������� ������������� ������������������� ��������� �� ������ ������� ����������� �������� �����. �������� ����� ����������� ���� ���������� — ���������� ���������������� ����������� �����������, ������� «�������� �������� ������������� � ��������������� ����������, ����������� � ���������� � �������� ��������������� ��������».

� ������ ������ ����� ������� �� ����, ���� �� ������ ������ ������� �������� ����������� ������� ���������� � ����������, ������� ������� ����-�������� ������ �������, «��������� � ������� ������ ����� �����». � ��� ������ �������� �������, ���, ����� �� ��������. ���� �� ��������� ������� ������������ ���� �� �� � ����������� �����, � �� ����� ����� ������������� ���������� �� ������ �������������� ���� �������� �����, ������� ���.

�������� ����� ���-�� ����������, � ��� ����� ��������� ������ ���� ����� ���������� ���������������� ��� ����� �������� ������������. �������� ������������� ��������� �������� ������� ������� � �������� ������� ��������������� ��������, �����, ��� ���, ���, �������, ����������, ������������� � �� ��������. ��� ��������� ������ ���������� �������������� ������, ������������� ���������������� ���� — �� ������������ �������� ������������� �� ������� ������� ���������.

� ��������� ������� ������-������������ �������� ���������� ������������� ������������� ��������� ���������� ���������, ���������� ����������� ��������������� ���������� ������ ��� ������� ������������ �����. ����� �������� �������� ����������� �� �����������, ������� ��������, ��������������� ������������ ��������� �������, �������� ������� ��������� ���� ������� ��������� ������������. ����� ����, � ����� ���������� � ��� ������� ��������� ����� ����� ������������� � �������� ���������� ���������.

��������� ���� �������������� ��������� � ������� ������ �� �������������� ��������� � �������� ��� �� ���� ������������� �����������. ������ �� ������������������ ��������� ����� �������� �������� ������, � ������ ��������� ������������ ������������ ���������� ��������� �� �������� �����������.

�� ��� ����, ����� �������� ���� ������������ �����, ���������� ��� �� ������������� ���������� ������ ����� ��������� ������ ��������� ���� ��������, ����� ������� ���� ��� ������. ����, ��� ������� �������������: �� 10-12 ���.

��� � ���������� ��������: ����������� ����, ������� ��������� ����������� � ������� ����� �������������� ����������� �������� (� �������������� ����������� ��������� – ��� ������� ������). ���� ���� ������ ���������� ������� �� «����� ��������������� �����» � «������ ����������».

��������� ������ ����������� �������� � �������� ��� ������ «� ����� �������, �� �������������������, �� �����������, �� �������� ���������, ��, � �� �� �����, ��� ������� ������������� ���������, �� ������� �� ������� ��������, �� ������ ���� ��� ���������, �����, ��� �������������� ��������� ������ �� ���������� ��������», ������� ��������. ��-������, ���������� ������������ ��������� �������� � ������ ������. �-�������, ���������� ������ ����-�������, «�� ������ ��������� �� �������, ������� ������ ���������».

����� ���� ���� �������������� � �������� ����� �������� � ������� ���������������� ������ ���������� ��������� – �� ��������������. � ����� �� ������ ���� ������� ������� ������� «�». ������������ �� ���� ������� ������������ �������� ������ � ������� ������� �������, ������������ ��������. «������� ���� ������ ������� � ���, ����� ������� ��� ������������� ���� ��� ����� �������, ����� �� ����� ��������», — ������ ��������.

����������� ��� �������� ������� � �������� ��������. �� ������ ������� ����-��������, ����������� � ������ ������ ���������� ������ ��� ����, ����� ��������������� ������� �����������, � ��� ����� �����������������. «��� ������ �� ������������� ����� ������ ���������, ��� ������� ������ ������-���������������� �����������», — ������� ������ ����-�������. «����������� ������ ������� ������� ����, �������� ������, � �� ����� �� ����������� � �������������� ���������� ���������� � �������� ����������������� �����������», — ��������� �������� � ���������� ������.

��������� �� ������ �������� � ������������� ���������� � ������ ������ ����������������. «���� ������ ���� �� � ������ ��������� ������� � ������������ ��������� �������, � � ����� ���������������� ������, — ������� ������������ ������ ���������� «����������������» ������� ���������� — ��� ���������� ���������� ���������, �� ����, ������ ���������������� ������. ����� ������� �� ����������� ���� ��������������� ������� �����������. ������ ������ ������ ���� ��� �� �� ��������� �����, � �� ������������� ����� ���� � ������».

� ��������� �������� ��������� ������ ��������� ������������ � ���������� ������ ���� �� ����������� ������. «�� �� ������, ����� ��� ���������� ������ � �������� ������ ������������� ���� �� ����������� ������, — ������ ��. – �� ����� ������� ��� �������� ���� ����� ������� �������� ��������, 50% �������������� ������� ���������� �� ���». �������� ���� ��������� ���������������� � �� ��������, ��� ��� ����� ���� ����������� �� ����� �� ��������� �������������.

������ �� ���� ����������� �� ����������� � ���������� �� ������ �� �������� ������������������ ������ ������������� ������� �������, ��� ��������� � ��������� ���� ����������� � ������ ������ ����������� ����������. � ���, ���������� ������, «������ ������������ ��������».

�� ���� ����������� ������� ��������� ������������ ��������: ���� ���������� �������, ���� � ������������, � ������������� ���� �����������. ��� ��� ��� ��������� ���������� ������ �������� ������� ������� ���������� �������������� ��-���������� �������������������. �������� ��������, ��� �������� � ���� ����������� ��� ����: «������� ������ ������», ���� ������� ���� �� ��� ������, ��� �������� ��. «� ����� XX ���� — �������� ������, ��������� � �������� ������ � ��������� � ������ ���������, — ���������� ������ ����-�������. —  ���� ������� �� �������, ������� ���������� �������� ������ ��������������, ������� ������ ������, ��������� ��������� �����, ��������� ���� ������� ���������� ��������������. ������ � �������������� ��������� ������������».

� ������ ��������� �������, ��� ����� �������� «������-���������» ���� �� ������ ������� �� ������� ��������� ���. «��������� ���� ��� ��������� ������������������ �������� — � ��� �� ����� ����� ����������», — ������ ��������.

���� ����������

��������� �� ����:

19.02.2008 20:26 ��������: ������ ������ — ������������ ���� ������ �� ����������� ����

19.02.2008 18:23 �������� ����� ���� �� ����������� ������

19.02.2008 18:04 «�����» ����� ���������� ���������� ���������� ������������

19.02.2008 17:54 ��������: ��� ������������ �������������� ���������� �������� ����������

19.02.2008 17:29 ��������: ��������� ������� «�» ��������� � ��������������

19.02.2008 17:14 �������� ��������� ���������� � ��������

19.02.2008 16:26 ��������: ����� ���������� �� ���� (9)

19.02.2008 16:17 ��������: ���������� ��������� �������� ��������� ������

19.02.2008 14:07 �������� ������ � ������ �� ����� ����� ����������������

����� ��������

28.02.2008

12:44 ������������� ������ �������� �������� ������� ����������

12:23 ���������� ������� ������� ����� �������� �� ������������� ������� ��� �������

12:13 �� ����� � ���� ������� ����� � ����� ������ � ��������

12:07 �� �������� ������, �������� ��� ���� ��-�� ��������� ������������

11:35 ���������� ���������-������ ����������� � 16 � 19 ����� �������

11:15 ���������� �������� ����������� �������� ���������� (1)

11:11 � ������ ������������� � �������� �� ����� �����

10:47 � ������������� ������� �������� �� «����» � General Motors

10:27 �������� ����� «������� �������� ������» � �������� �������� �� ����

10:21 ������ ���������� ��������� ������ 90 ��������

09:55 ���������� ��������������� ������� �������� ���������������� ��������

09:42 ����� ���������������� �������������� ����������� ���������

09:23 � ���������� ������ � ������ �������� ����� 9 �� ���������

09:16 � �������� � ���������� ��������� ������� ���� �����

27.02.2008

20:58 «����������» ������� 2,5 ���� �� 11 ����� � �������� (8)

�������@Mail.ru ������ �����������