���������

«������� �� ����� ���������������� �� ���� �������»
������������� ������� ���������� �������� ���
16.01.2008
«� ���������� � ����� ����� ������ ������� ��� ��������� ��������������, — ������� �������� ��������� ��������� � ������������ ��� ������� ������. — �� ��� �������� ���� ���������, ��������, ��������, ����� ������ ����������� � ��������� �������������� �������». ������ ���������� ������������ �� �������� �������������� ������� ��������� �����, ����� ����������, ��� � ����������� ������� ��������� ���� ����������� ������� ���������� � «���������» �������, ���� ���� ����������� �������, ������� � ��������. (1)
������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 19/01/2008, ������� ��������� 13:33

� ���������� ������ ���� «���������� ������»

���, 19 ������. �1V ���������� ��������� ���������� ������ � ����� «���������� ������-2008» �������� � ������ ����� � ��������.

��������� �������� ������� ������� �������� ����������� ���������� ���������. �� ������� �����������, ��� «���������� � ������ ���������� ��������� ���������� ������ � ����� ����� � � ���������� ��������� ������������ ������� �� �������� �������������� �������������� �������� � �������� ���������� ������������������ ������ ������������� � ���� ������», �������� ��������� �� «�������-���������» � �����-������ ����� ����������.

� �������� ��������� ��������� ����� 40 ���������� ����������� �� ���, ������������, ������, ������ �������� ����������, � ����� �������������, ����������, ���������� ������. ������� ���������� — �� 16 �� 35 ���. � ������� ���� ���� ����������� ���������� ���� ��������� � ����� ����������, ��� «�����-����», «�����������» � «����������� ����������». ��������� ���������� 20 ������ ����-���������.

����� ����������� ��������� �������� «���������� ������», ������� ���������� � ������ � 1995 ����, �������� ����������� ���������� � ������ ���������� ��������, ��������� ����������� �������� ���������� � �� ���������� � ������������ ���������.

��������� �� ����:

19.01.2008 12:59 � ���������� ������� ��������� ����� 10 ����� ������� �������� (1)

19.01.2008 12:33 � �������� ������ ��������� ���������� ������ �����

18.01.2008 17:14 �� ���� ������� ������� ��������� ����� ������� ����� ��� ����������� �������

18.01.2008 15:09 ����������� ��������� ��������� ������������ �� ������� � ���������� ����

18.01.2008 13:52 ������ ��������� � ��������

18.01.2008 10:47 � ��������� ��� ������� � �������� ������������ ��� �������

����� ��������

20.01.2008

11:25 ����������� �������: ����� �� ������������ ��������� �������� 17 ��� ������

11:10 ����� �������� «���»: 93 ���� � ��������������

10:43 � ������ �������� ������ �������� ����� 2008 ����

10:23 �������� �������� ������� �� ��� �������� ����� 1,2 ���� ������

10:05 ��������� ������� ��������� �� «�������������� �������»

09:34 � ������ �������� «���������» � ���������� ��������

19.01.2008

19:08 ��������� ���������� �������������� ��� ������������ ���������� (4)

18:39 � ���������� ������� 8 � ��������������� 12 ��������� ������� � ��������

18:23 ����������� ��������� ����������� �� ���������� ��������� � ������ ����

17:27 � ������ ������ ����������� �������� ���� «�� ��������� �������� �� �����������»

17:02 � ����� �������� ������ «������� ������»

16:52 � ������ ������ ����� ������ ��������� � ������������� �������

16:34 ������������ ����� ������ ��� �� �� — ������ �� ��������� �����������

16:07 � ���������� ������� ������� � 130-����� ����� ������

15:16 ����������� ������� �������� 65-������ ������

�������@Mail.ru ������ �����������