���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 26/06/2008, ������� ��������� 09:05

���� ���������� «��������� ������» ����� ��������� 5 ������

�������� ����� ����� �������� � �������
����: �������� ����� ����� �������� � �������

������ ��� ������
� ��������
���������� �����
�������� �����������

�����, 26 ����. ����� ����������� � ���� ��� ��������, �� 25 ��� ���������� ��� ������� � «�������� ������» ��������� ���� – ��������� «�������� ������� �����», ����� ��������� �������-������. ��� �������� �������� ������������ ������, ������ ����� ������������ ������ ������ ���� (���� – �� �����, ���� – �� �������).

� ����� �������, ����������� �� «�������� �������-2008», ������� ����� �����, ������������� ���������� ������������������� �������� ��������� – ������. ���� ���������� � ���� ��� �������� �������� � ������ �������-������.

��������, ������������� ��������� «�������� ������� �����» ������� � ������� � 6 �� 16 ����. �� XIV ��������� ������ �� ��������������� �� �������� ����������, V �������� ����� ��������� ���� �� ��������������� � V ��������� ������������ �� �������� ���������� «��������� �������» ��������� ����� 40 ���������� �� ��������� �������� ������, ����� �������� � �������� ���������.

��� ������������ ������������ ������, � ������� 10 ���� ���� ��� ��������� ������� ����� ���������� ������ �������������� ��������� �����������. �������� ������ ������������ ������, ��� ������� � ��� ��� ��������� �����. ����� ��������� ������ ��������� �������� �� ��������� �����; ����������� ������������� ����� ��� �����; ������� ������� � «��������� ��������» � ������� ������ �� ����������.

�������� ���������, ������������ �������� 6 ���� � ����������� �������� «����» � � ����������� 6 ���� ��������� ����� ��������� ���������� �������. � ������ 12 ���� ������������ �����������, ��� �� ������ ��������� ������-2008 � ����������� ����� ��������� ����, � ��� ������ � ������� ������ ��� ������� � ���������� ������-2009.

3 ����, ������, ����������� �� �����, ������� � «��������� �������», ������� ����� ��������� ��������������� ��� �������, ��� ������������ ��������� ������ ����. ������������� ���������� � ����������� ����������� ��������� �� ����� �������� ��������� 16 ����. ��� ���������� ��� ����� ���������� ���-��� – ������ ��������� ���������� ��� ��������� «����� ������».

������ – ������������ ����� �� ����� � ����� ��������� ����� � ������, ��� ���������� ��������� ��������������� «�������� �������». ����� ��������� «�������� �������» ��������� ����.

� 2002 ���� � ��������� ��������� ������� 6 ����������, � 2007 ���� — ������ ��������� �� 31 ���������������� �� ������ � �����������, ����� � ������������, ��������� � ����������, � ����� �� ���������� � �������.


����� ��������

26.06.2008

17:33 � ����������� ������� ������ ����������������� �����

17:10 ������������� ��� �������� ������ ������ �������

16:54 ����� �������� ����� 2 ���. ������������

16:50 � ������������� ������� ���������� �������

16:45 ���: �� �������� ����������� ����� �������� ����� 136 ��� ������

16:33 ������ ������, ������������ ������ ������������

16:22 ����������� ������������ ����� �����

16:03 � ������ ��������� �������� ��� �������� ����

15:58 ������ ��������: �������� ��������� ��������� � 187 ��� ������

15:55 ���������, ������������ «�������������», ���������� ����� �����

15:49 ����������� ��� ���� ���������� �������������

15:19 ������������� ������������� ����� � ������ ������� ������

15:10 ������������� �������: � ������������� ����� ����������� 800 ��� ������

14:56 ��������: ����������� «���������» ��������������

14:51 ��������������� ����� ����-��������� ����� ����� � ��������

�������@Mail.ru ������ �����������